IEP Tip Sheets

This resource includes Individual Education Plan tip sheets for families created by Elywn SEEDS. It is available in multiple languages. Tips include a glossary of key words, the main parts of an IEP, and parent’s rights and roles.

Glossary

English

IDEA: Individuals with Disabilities Act (the law that creates the right for special education)

IEP: Individualized Educational Plan. (The document that contains the description of the child’s needs and the plan for the educational team to support him.)

LEA: Lead Educational Agency. (The agency that represents the school, this changes depending on the county you live in and the child’s age.)

SEL: Special Educational Lead (the person at a child’s LEA who is responsible for the IDEA
paperwork, often it is the Service Coordinator or a school’s psychologist.)

PTE/R: Permission to Evaluate or Re-Evaluate (The legal form that a parent or guardian signs
which authorizes the LEA to move forward with an educational evaluation for a child, the MDE.)

MDE: Multidisciplinary Evaluation (The evaluation of a child’s current level of functioning
conducted by a professional education team with input from parents.)

ER: Evaluation Report (The written report of the findings of the MDE including medical or any
other needs or evaluations.)

LRE: Least Restrictive Environment (The educational setting where a child can be effectively
educated with as much interaction and exposure to typically developing peers; a child may have
more than one setting.)

FAPE: Fair and Appropriate Public Education (The legal terms for a child’s IEP/NOREP)

NOREP/ P: Notice of Recommended Educational Placement/Prior Written Notice (The legal
form that parents sign to agree or disagree with the LEA about the IEP)

FBA: Functional Behavioral Assessment (A special type of evaluation to better understand why
a child may behave a certain way in a specific situation. The information from an FBA can be
useful to the IEP team and family. For example: “WHY does the child do ______.”)

BIP: Behavior Intervention Plan (These are strategies and a plan of what to DO with the
behavior that is identified in the FBA. For example: “WHAT do we do when the child does
________.”)

AT: Assistive Technology (any sort of support, tool or device that is used to help a child
communicate)

ESL/ELL : English as a Second Language /English Language Learners

SDI: Specially Designed Instructions (Any adaptations, techniques and supports that the child
will require to be successful in meeting their needs at school.)

ESY: Extended School Year (Educational supports in the summer or during breaks)

Developmental Areas
Cognitive: thinking, learning, focusing, remembering, following directions

Expressive Language: how some tells you something (not always with words)

Receptive Language: how someone understands and follow what is said or expressed, (not
always with words)

Social-Emotional: managing moods, feelings and relating to others, awareness of safety and
variations in relationships

Self-Help: independence and helping skills (jobs, dressing, toileting)

Gross Motor: Large body coordination (on a playground)

Fine Motor: Smaller body coordination (holding and feeding oneself, using drawing or building tools, learning to use buttons or zippers)

Goals: Written statements that identify progress in a specific area(s) of development for a child. (Example: Joe will increase his use of social language skills during his class circle time.)

Benchmarks: Behaviors that a child can demonstrate that are steps which make up a goal.
(Example: Joe can use three new ways to interact in a positive manner with fellow students
after 5 minutes in circle time 4 out of 5 days each week.)

Arabic

IDEA :قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )القانون الذي يمنح ذوي اإلعاقة الحق في التعليم الخاص(

IEP :خطة التعليم الفردية. )الوثيقة التي تحتوي على وصف الحتياجات الطفل وخطة الفريق التعليمي لدعمه(.
للمقاطعة التي تعيش فيها وعمر الطفل(.

LEA :هيئة التعليم األساسية. )الهيئة التي تمثل المدرسة، وهذا يتغير تبعاً

SEL :قائد التعليم الخاص )الشخص المسؤول عن الهيئة التعليمية الرائدة الخاصة بالطفل وهو المسؤول عن أوراق قانون
تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، وغالباً ما يكون منسق الخدمة أو الطبيب النفسي بالمدرسة(.

R / PTE :إذن التقييم أو إعادة التقييم )االستمارة القانونية التي يوقعها أحد الوالدين أو الوصي الذي يخول هيئة التعليم
في التقييم التعليمي للطفل، من خالل التقييم متعدد التخصصات.(
األساسية للمضي قدماً

MDE :التقييم متعدد التخصصات )تقييم مستوى أداء الطفل الحالي الذي يجريه فريق التعليم المهني من خالل استقاء
معلومات من أولياء األمور(.

ER :تقرير التقييم )التقرير المكتوب حول نتائج التقييم متعدد التخصصات بما في ذلك االحتياجات الطبية أو أي احتياجات
أو تقييمات أخرى(.

LRE :البيئة األقل تقييداً )بيئة تعليمية يمكن تعليم الطفل فيها بشكل فعال من خالل التفاعل مع أقران نموذجيين والتعرض
لهم، وقد يكون للطفل أكثر من بيئة واحدة(.

FAPE :التعليم العام العادل والمناسب )الشروط القانونية لبرنامج الطفل الخاص بخطة التعليم الفردية / إشعار بتحديد
المستوى التعليمي الموصى به(

P / NOREP :إشعار بتحديد المستوى التعليمي الموصى به / اإلخطار الكتابي المسبق )النموذج القانوني الذي يوقعه
األهل للموافقة مع قائد التعليم الخاص حول خطة التعليم الفردية أو رفض ما يقدمه(

FBA :التقييم السلوكي الوظيفي )نوع خاص من التقييم لفهم سبب تصرف الطفل بطريقة معينة في موقف معين. يمكن أن
تكون المعلومات الواردة من التقييم السلوكي الوظيفي مفيدة بالنسبة لفريق خطة التعليم الفردية وأسرته. على سبيل المثال:
“لماذا يفعل الطفل ______.”(

BIP :خطة التدخل السلوكي )هي استراتيجيات وخطة لما يجب القيام به بخصوص السلوك الذي تم تحديده في التقييم
السلوكي الوظيفي. على سبيل المثال: “ماذا نفعل عندما يقوم الطفل بـ ________.”(
تستخدم لمساعدة الطفل على التواصل(

AT :التكنولوجيا المساعدة )أي نوع من الدعم أو األدوات أو األجهزة التي ُ

ELL / ESL :اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية / متعلمو اللغة اإلنجليزية

SDI :تعليمات مصممة بشكل خاص )أي تكيفات وتقنيات وأدوات دعم يحتاج إليها الطفل للنجاح في تلبية احتياجاته في
المدرسة(.

ESY: العام الدراسي الممتد )دعم تعليمي يتلقاه الطفل خالل فصل الصيف أو أثناء فترات االستراحة(

مجاالت التنمية

اإلدراك: التفكير والتعلم والتركيز والتذكر واتباع التوجيهات
كيف يخبرك اآلخرون بشيء ما )ليس دائما ( ً اللغة التعبيرية: بالكلمات
كيف يدرك الشخص ما ُيقال أو يتم التعبير عنه )ليس دائماً اللغة االستقبالية: بالكلمات(
الجانب االجتماعي العاطفي: إدارة التقلبات المزاجية والمشاعر والتواصل مع اآلخرين والوعي للسالمة واالختالفات في
العالقات

مساعدة النفس: االستقالل وإتقان مهارات المساعدة )إنجاز المهام وارتداء المالبس واستخدام المرحاض(
الحركات الكبيرة: التنسيق الكبير بين أجزاء الجسم )في الملعب(
الحركات الضئيلة: التنسيق الصغير بين أجزاء الجسم )اإلمساك بالطعام وتناوله دون مساعدة واستخدام أدوات الرسم أو البناء
وتعلم استخدام األزرار أو السحّاب(

األهداف: البيانات المكتوبة التي تحدد مدى التقدم في مجال )مجاالت( محددة للتنمية بالنسبة للطفل. )مثال: سيزيد جو من
استخدامه لمهارات اللغة االجتماعية خالل الجلسات الجماعية في الصف الدراسي(.

السلوكيات التي يستطيع الطفل إظهارها وهي عبارة عن خطوات تشكل إذا اجتمعت هدفاً المقاييس: . )مثال: يمكن أن يستخدم
جو ثالث طرق جديدة للتفاعل بأسلوب إيجابي مع زمالئه الطالب بعد 5 دقائق في وقت الجلسات الجماعية خالل  من أصل
أيام كل أسبوع(.

Chinese Simplified

IDEA :残疾人法案(最先提出特殊教育权利的法律)
IEP:个别化教育计划。 (该文档包含儿童需求说明以及教育团队的支持计划。)
LEA:主导教育机构。 (代表学校的机构,取决于所居住的郡/县和儿童年龄。)
SEL:特殊教育负责人(儿童 LEA 负责 IDEA 文书工作的人员,通常是服务协调人或学校的
心理学家。)
PTE/R:评估或重新评估同意书(父母或监护人签署以授权 LEA 进行儿童教育评估 (MDE)
的法定形式)。
MDE :多学科评估(由专业教育团队结合家长提供的信息评估儿童当前的功能水平)。
ER :评估报告(MDE 调查结果的书面报告,包括医疗或其他任何需求或评估。)
LRE:最少限制环境(在该类教育环境中,儿童通过与发育正常的同龄人进行大量互动和
接触而获得有效教育;儿童可能有多个环境)。
FAPE:公平和适当的公共教育(儿童 IEP/NOREP 的法律术语)
NOREP/ P:教育安置建议通知/事先书面通知(父母签署以同意或不同意 LEA 的 IEP 的法
律形式)
FBA:功能性行为评估(一种特殊类型的评估,旨在更好地理解儿童在特定情况下表现出
某种行为的原因。 FBA 信息对 IEP 团队和家庭都十分有用。 例如:“为什么孩子会______”
。)
BIP:行为干预计划(这是针对 FBA 中所确定行为的策略和计划。 例如:当孩子________
时,我们怎么做。”)
AT:辅助技术(帮助儿童进行沟通的任何形式的支持、工具或设备)
ESL/ELL:英语作为第二语言/英语学习者
SDI :特殊设计教学 (成功满足儿童在学校的需求所需要的任何调整、技术和支持。)
ESY:延长学年(暑假或休息期间提供的教育支持)

发展领域
认知:思考、学习、专注、记忆、遵循指示
表达性语言:他人向您讲述某些事情的方式(并非总是借助于词语)
接受性语言:人们如何理解和遵循他人所说或所表达的内容(并非总是借助于词语)
社交情感 :管理情绪、感受和与他人的关系,感知安全和关系变化
自助:独立和帮助性技能(工作、穿衣、如厕)
大运动:大型身体协调活动(在操场上)
精细运动:小型身体协调活动(握持和自己吃饭,使用绘画或建筑工具,学习使用纽扣或
拉链)
目标:用于确定儿童特定发展领域进展的书面说明。 (例如:Joe 将在课堂集体活动时间
增加对社交语言技能的使用。)
基准:儿童表现出的构成目标的步骤的行为。 (例如:在每周 5 天的 4 天中,Joe 可以使
用三种新方法在集体活动 5 分钟后与同学进行积极互动)。

Chinese Traditional

IDEA: Individuals with Disabilities Act (設定特殊教育權利的法律)
IEP: Individualized Educational Plan ﹙個人化教育計劃﹚ 。(文件,內有孩子需要的描述
,以及教育團隊支持的計劃。)
LEA : Lead Educational Agency ﹙領導教育機構﹚。 (代表學校的機構,機構可以改變,
取決於你居住的縣和孩子年齡。)
SEL : Special Educational Lead ﹙特殊教育負責人﹚。(在孩子的領導教育機構工作的人,
負責 IDEA 文書工作,通常是服務協調員(Service Coordinator)或學校的心理學家。)
PTE/R : Permission to Evaluate or Re-Evaluate (評估或重新評估的許可)。(父母或監護
人簽署授權 LEA 進行兒童教育評估的法律表格,MDE)。
MDE: Multidisciplinary Evaluation(多方面評估)。(由專業教育團隊在家長參與下評估兒
童當前的能力水平)。
ER: Evaluation Report(評估報告)。(MDE 調查結果的書面報告,包括醫療或任何其他
需要或評估。)
LRE: Least Restrictive Environment (最小限制環境)。(孩子可以儘量與朋輩交流和接觸
而有效學習的教育環境,一個孩子可能有多於一個環境)。
FAPE: Fair and Appropriate Public Education(公平和適當的公共教育)。(兒童
IEP/NOREP 的法律條款。)
NOREP/P: Notice of Recommended Educational Placement/Prior Written Notice ﹙推薦教育
安排通知書/事先書面通知﹚。(就 IEP 父母簽署同意或不同意 LEA 的法律表格)

FBA: Functional Behavioral Assessment (功能行為評估)。(一種特殊類型的評估,以更
理解為什麼兒童在特定情況下作出某種可能行為。 來自 FBA 的信息可能對 IEP 團隊和家
庭有用。 例如:「為什麼孩子會______。」)
BIP: Behavior Intervention Plan(行為干預計劃)。(這是針對 FBA 中已辨認的行為的策
略和計劃。 例如:「當孩子做了________,我們該做甚麼。」)
AT: Assistive Technology(輔助技術)。(用於幫助兒童溝通的任何形式的支持、工具或設
備。)
ESL/ELL: English as a Second Language /English Language Learners(英語作為第二語言/英語
學習者)
SDI: Specially Designed Instructions (專門設計指示)。(孩子在學校成功達到要求所需的
任何調節、技巧和支持。)
ESY: Extended School Year ﹙延長學年﹚。(暑假或休息期間的教育支持。)
發展領域
認知:思考、學習、專注力、記憶、遵循指示
表達語言: 有些人如何告訴你一些事情(並非總是用言語)
感受語言: 人們如何理解和遵循所說或所表達的內容(並非總是用言語)
社交情感: 管理情緒、感受和代入他人、安全意識和意識到不同的關係
自助:獨立和幫助技能(工作、穿衣、如廁)
大肌肉運動: 大型身體協調(在操場上)
精細動作: 更小的身體協調(握物和自己餵食、使用繪畫或建築工具、學習使用鈕扣或
拉鍊)
目標: 書面陳述,指出兒童在特定領域發展的進展情況。 (例如:Joe 在他的課堂活動
時間裡會增加使用社交語言技能。)
基準: 構成目標的不同步驟,當中孩子能夠表現出的行為。 (例如:每週 5 天有 4 天,
Joe 可以在活動時間開始後 5 分鐘正面使用三種新方法與其他學生互動。)

Russian

IDEA: Закон об образовании для инвалидов (закон, который создает право на
специальное образование)
IEP: Индивидуальный образовательный план. (Документ, который содержит описание
потребностей ребенка и план действий по его поддержке для образовательной команды.)
LEA : Ведущее образовательное агентство. (Агентство, представляющее школу, зависит от
округа проживания и возраста ребенка).
SEL : Специальный Образовательный Ведущий (человек в LEA ребенка, который отвечает
за документы IDEA, часто это Координатор Сервиса или психолог школы).
PTE/R: Разрешение на оценку или повторную оценку (юридическая форма, которую
подписывает родитель или опекун, дающая LEA право оценивать результаты обучения
ребенка, MDE.)
MDE: Междисциплинарная оценка (оценка текущего уровня успеваемости ребенка,
проводимая командой профессионального образования с участием родителей).
ER : Отчет об оценке (письменный отчет о результатах MDE, включая медицинские или
любые другие потребности или оценки).
LRE: Наименее ограничивающая среда (образовательная среда, в которой ребенок может
обучаться, общаясь с обычно развивающимся сверстникам; у ребенка может быть
несколько подобных сред).
FAPE : Справедливое и надлежащее государственное образование (юридический термин
для IEP / NOREP для детей)
NOREP / P : Уведомление о рекомендуемом помещении в учебное заведение /
Предварительное письменное уведомление (правовая форма, с которой родители
подписываются, чтобы согласиться или не согласиться с LEA об IEP)
FBA: Функциональная оценка поведения (специальный тип оценки, чтобы лучше понять,
почему ребенок может вести себя определенным образом в конкретной ситуации.
Информация из FBA может быть полезна для команды IEP и семьи. Например: «ПОЧЕМУ
ребенок делает ______.»)
BIP : План вмешательства в поведение (это стратегия и план того, что делать с
поведением, которое идентифицировано в FBA. Например: «ЧТО мы делаем, когда
ребенок ________.»)
AT: Вспомогательная технология (любая поддержка, инструмент или устройство, которое
используется, чтобы помочь ребенку общаться)
ESL / ELL : Английский как второй язык / учащиеся английского языка
SDI : Специально разработанные инструкции (любые коррективы, методы и поддержка,
которые необходимы ребенку для удовлетворения своих потребностей в школе).
ESY : Продленный учебный год (помощь в обучении летом или на каникулах)
Области развития
Когнитивная: мышление, обучение, фокусировка, запоминание, следование
направлениям
Выразительный язык : как некоторые говорят вам что-то (не всегда словами)
Воспринимающий язык : как кто-то понимает и следует тому, что сказано или выражено
(не всегда словами)
Социально-эмоциональная : управление настроениями, чувствами и отношениями с
другими, осознание безопасности и вариаций в отношениях
Самопомощь : независимость и навыки самообслуживания (работа, одевание, туалет)
Крупная моторика : Координация тела в пространстве (на детской площадке)
Мелкая моторика : движения кистями и пальцами рук и ног. (удерживание и кормление
себя, использование инструментов рисования или строительства, овладение
застегиванием кнопок или застежек-молний)
Цели: Письменные заявления, которые определяют прогресс в определенной области
(областях) развития ребенка. (Например: Джо повысит использование навыков речи и
общения во время занятия в кругу в классе).
Контрольные показатели: Поведение, которое ребенок демонстрирует, это шаги к цели.
(Например: Джо может использовать три новых способа положительного взаимодействия
с одноклассниками спустя 5 минут в кругу 4 из 5 дней в неделю).

Vietnamese

IDEA: Đạo luật Người Khuyết tật (luật tạo thành quyền về giáo dục đặc biệt)
IEP: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân. (Tài liệu mô tả nhu cầu của trẻ và kế hoạch cho nhóm giáo dục
để hỗ trợ trẻ.)
LEA: Cơ quan Giáo dục Chính. (Cơ quan đại diện cho nhà trường, thay đổi tùy vào hạt nơi quý vị
sinh sống và tuổi của trẻ.)
SEL: Lãnh đạo Giáo dục Đặc biệt (người tại cơ quan LEA của trẻ chịu trách nhiệm về thủ tục giấy
tờ liên quan đến IDEA, thường là Điều phối viên Dịch Vụ hoặc chuyên gia tâm lý của trường.)
PTE/R: Giấy chấp thuận Đánh giá hoặc Tái đánh giá (Mẫu đơn pháp lý mà bố mẹ hoặc người
giám hộ ký tên cho phép LEA thực hiện đánh giá giáo dục cho trẻ, Đánh giá Đa môn MDE.)
MDE: Đánh giá Đa môn (Đánh giá trình độ chức năng hiện tại của trẻ được thực hiện bởi một
nhóm giáo dục chuyên nghiệp với ý kiến phản hồi của phụ huynh.)
ER : Báo cáo Đánh giá (Báo cáo bằng văn bản về kết quả MDE gồm nhu cầu y khoa hoặc bất kỳ
nhu cầu hoặc đánh giá nào khác.)
LRE: Môi trường Hạn chế Tối thiểu (Môi trường giáo dục nơi trẻ có thể được giáo dục hiệu quả
với nhiều tương tác và tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa phát triển một cách điển hình; trẻ có
thể có nhiều hơn một môi trường.)
FAPE: Giáo dục Công lập Phù hợp và Công bằng (Các điều khoản pháp lý về IEP/NOREP của trẻ)
NOREP/ P: Thông báo về Xếp lớp Giáo dục Được đề xuất/Thông báo Trước bằng Văn bản (Biểu
mẫu pháp lý mà bố mẹ ký tên đồng ý hoặc không đồng ý với LEA về Chương trình Giáo dục Cá
nhân IEP)
FBA: Đánh giá Hành vi Chức năng (Một đánh giá đặc biệt để hiểu rõ hơn tại sao trẻ có thể cư xử
theo một cách nhất định trong một tình huống cụ thể. Thông tin từ FBA có thể hữu ích cho
nhóm IEP và gia đình. Ví dụ: “TẠI SAO trẻ lại ______.”)
BIP: Kế hoạch Can thiệp Hành vi (Đây là những chiến lược và kế hoạch về những điều cần LÀM
đối với hành vi được xác định trong FBA. Ví dụ: “Chúng ta sẽ làm GÌ khi trẻ làm ________.”)
AT: Công nghệ Hỗ trợ (bất kỳ loại hỗ trợ, công cụ hoặc thiết bị nào được sử dụng để giúp trẻ
giao tiếp)
ESL/ELL: Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai /Người học Anh ngữ
SDI: Hướng dẫn Thiết kế Đặc biệt (Bất kỳ sự thích nghi, kỹ thuật và hỗ trợ nào mà trẻ cần để
thành công trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ ở trường.
ESY: Niên Học Mở rộng (Các chương trình hỗ trợ giáo dục vào mùa hè hoặc trong giờ nghỉ)
Lĩnh vực Phát triển
Nhận thức: tư duy, học tập, tập trung, ghi nhớ, làm theo hướng dẫn
Ngôn ngữ Diễn đạt: cách người khác nói cho bạn biết một điều gì đó (không phải luôn bằng từ
ngữ)
Ngôn ngữ Tiếp thu: cách người khác hiểu và làm theo những điều được nói hoặc thể hiện
(không phải luôn bằng từ ngữ)
Cảm xúc Xã hội: kiểm soát tâm trạng, cảm xúc và liên hệ với những người khác, nhận thức về an
toàn và sự thay đổi trong các mối quan hệ
Tự Lực: kỹ năng tự lập và giúp đỡ (công việc, mặc quần áo, vệ sinh)
Vận động Thô: Phối hợp những phần chính của cơ thể (trên sân chơi)
Vận động Tinh: Phối hợp những phần nhỏ của cơ thể (giữ và tự ăn, sử dụng các công cụ vẽ hoặc
xây dựng, học cách sử dụng nút hoặc dây kéo)
Mục tiêu: Các tuyên bố bằng văn bản xác định tiến độ về một lĩnh vực phát triển cụ thể đối với
trẻ. (Ví dụ: Joe sẽ tăng khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ xã hội trong suốt thời gian học
tại lớp.)
Điểm chuẩn: Các hành vi mà trẻ có thể thể hiện là các bước tạo nên mục tiêu. (Ví dụ: Joe có thể
sử dụng ba cách mới để tương tác tích cực với các bạn học khác sau 5 phút trong trong 4/5
ngày mỗi tuần.)

Spanish

IDEA: Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (la ley que crea el derecho a la
educación especial)

IEP: Plan de Educación Individualizado. (El documento que contiene la descripción de las
necesidades del niño y el plan para que el equipo educativo lo apoye).

LEA: Agencia Local de Educación. (La agencia que representa a la escuela, esto cambia
dependiendo del condado donde vive y la edad del niño).

SEL: Líder Educativo Especial (la persona en el LEA de un niño quien es responsable de la
documentación de IDEA, a menudo es el Coordinador de Servicios o el psicólogo de una escuela).

PTE / R: Permiso para Evaluar / Reevaluar (La forma legal que un padre o tutor firma que
autoriza al LEA a continuar con una evaluación educativa para un niño, el MDE).

MDE: Evaluación Multidisciplinaria (La evaluación del nivel de funcionamiento actual de un niño realizada por un equipo de educación profesional con participación de los padres).

ER: Informe de la Evaluación (El informe escrito de los hallazgos del MDE que incluye
necesidades médicas o de cualquier otra índole o evaluaciones).

LRE: Ambiente Menos Restrictivo (La ubicación escolar donde un niño puede ser educado
eficazmente con la mayor interacción y exposición a sus compañeros de desarrollo típico, un
niño puede tener más de una ubicación ).

FAPE: Educación Pública Justa y Apropiada (Los términos legales para el IEP / NOREP de un niño

NOREP / P: Aviso de Ubicación Educativa Recomendada / Aviso Previo por Escrito (La Forma
Legal en que los padres firman para estar de acuerdo o en desacuerdo con el LEA sobre el IEP)

FBA: Evaluación del Comportamiento Funcional (Un tipo especial de evaluación para
comprender mejor por qué un niño puede comportarse de una determinada manera en una
situación específica. La información de un FBA puede ser útil para el equipo del IEP y la familia.
Por ejemplo: “¿POR QUÉ el niño hace ______. “)

BIP: Plan de Intervención de Comportamiento (Estas son estrategias y un plan de qué hacer con el comportamiento que se identifica en la FBA. Por ejemplo: “¿QUÉ hacemos cuando el niño _______________?”)

AT: Tecnología Asistiva (cualquier tipo de apoyo, herramienta o dispositivo que se usa para
ayudar a un niño a comunicarse)

ESL / ELL: Inglés como Segundo Idioma / Aprendiz del Idioma Inglés

SDI: Instrucción Especialmente Diseñada (Cualquier adaptación, técnica y apoyo que el niño
requiera para tener éxito al satisfacer sus necesidades en la escuela).

ESY: Año Escolar Extendido (Apoyo educativo en el verano o durante los descansos)

Áreas de Desarrollo
Cognitivo: pensar, aprender, enfocar, recordar, seguir instrucciones
Lenguaje Expresivo: cómo algunos te dicen algo (no siempre con palabras)
Lenguaje Receptivo: cómo alguien entiende y sigue lo que se dice o expresa, (no siempre con
palabras)
Social-Emocional: manejo de estados de ánimo, sentimientos y relación con los demás,
conciencia de la seguridad y variaciones en las relaciones
Auto-Ayuda: independencia y habilidades de ayuda (trabajos, vestirse, ir al baño)
Motor Grueso: coordinación corporal grande (en un patio de recreo)
Motor Fino: coordinación corporal más pequeña (sostenerse y alimentarse, usar herramientas
de dibujo o construcción, aprender a usar botones o cremalleras)

Metas: declaraciones escritas que identifican el progreso en un área (es) específica (s) de
desarrollo para un niño. (Ejemplo: Joe aumentará el uso de sus habilidades del lenguaje social
durante el tiempo del círculo de clase).

Puntos de Referencia: Comportamientos que un niño puede demostrar que son pasos que
constituyen un objetivo. (Ejemplo: Joe puede usar tres nuevas formas de interactuar de manera
positiva con sus compañeros después de 5 minutos en círculo, 4 de cada 5 días de la semana).

Main Parts of the IEP

English

 1. Special Considerations
  Highlights: Communication Needs, Assistive Technology (can be low, medium or
  high-tech), Limited English Proficiency, Behavior that affects child’s learning or that
  of others, Functional Behavior Assessment (FBA), Behavior Intervention Plan (BIP).
 2. Present Levels of Achievement/Performance Highlights: this includes information about all of the child’s developmental areas including strengths and needs. This section should allow anyone working with the child to have a very good understanding of what they are like without meeting them. Parent input is very important in this section. In addition this section should include things such as important medical information, the FBA(if needed), a description of how the child can manage with typically developing peers, what supports, services and modifications have been found to be successful.
 3. Transition Discussion (to Kindergarten, Middle School, High School or adulthood)
 4. Participation in Standardized Testing
 5. Goals and Objectives, both academic and functional
  Benchmarks: ways to measure the small steps toward the goals.
  Highlights: goals should relate directly to needs described in Present Levels section.
  Each goal should contain: a condition, the name of the child, a clearly defined behavior and a clearly defined outcome. A description of how each goal will be measured and by whom should be included as well as a description of when progress will be reported to the child’s guardians, by whom and how.
 6. Related Services/Supplementary Assistance and Supports/Program Modifications
  1. Program Modification and Specially Designed Instruction (SDI)
  2. Related Services (example: Speech or Occupational Therapy, a table describing the name of the service, how often the child receives it, the date it will start and the date it will end.)
  3. Supports for School Personnel
  4. Extended School Year (ESY)
 7. Educational Placement (explanation of child’s exclusion/inclusion with peers)
  1. Type of Support (“itinerant, supplemental, full-time)
  2. Location of Students Program

IEP TIMELINE (see glossary)

 1. 10 calendar DAYS for PTE:
  The family requests in writing that they would like their child to be evaluated by the school (or LEA). The LEA has 10 days to present the family the Permission to Evaluate (PTE) form to be signed.
 2. 60 calendar DAYS for MDE/ER:
  Once the family signs the PTE, the school has 60 calendar days (minus summer) to evaluate the child; called the MDE and write the ER.
 3. 10 school DAYS to review ER:
  The LEA must present the written ER to the family at least 10 school days prior to the IEP.
 4. 30 calendar DAYS for IEP:
  The team will meet within 30 calendar days of the issuing of the ER with the family for an IEP.
 5. 10 school DAYS for services:
  The LEA must provide IEP services within 10 school days of the agreed upon IEP.

Arabic

I .االعتبارات الخاصة  أبرز النقاط: احتياجات التواصل، والتكنولوجيا المساعدة )يمكن أن تكون منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة التقنية(، واإلجادة المحدودة للغة اإلنجليزية، والسلوك الذي يؤثر على تعلم الطفل أو اآلخرين، وتقييم السلوك الوظيفي )FBA ،)وخطة التدخل في السلوك )BIP.)

II .المستويات الحالية من اإلنجاز / األداء أبرز النقاط: يشمل هذا معلومات حول جميع المجاالت التنموية لدى الطفل بما في ذلك نقاط القوة واالحتياجات. ينبغي أن يسمح هذا القسم ألي شخص يعمل مع الطفل بأن يكون لديه فهم جيد للغاية لما سيكون عليه الطفل دون استيفاء هذه النقاط. وتعد المعلومات التي يقدمها أولياء األمور بالغة األهمية في هذا القسم. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشتمل هذا القسم على أشياء أخرى مثل المعلومات الطبية الهامة، وتقييم السلوك الوظيفي )إذا لكيفية تعامل الطفل مع أقرانه الطبيعيين، وأدوات الدعم والخدمات والتعديالت التي ثبت ووصفاًلزم األمر(، ووصفاً نجاحها

III .االنتقال موضوع للنقاش )إلى رياض األطفال أو المدرسة المتوسطة أو الثانوية أو مرحلة البلوغ(

IV .المشاركة في االختبار المعياري

V .األهداف والغايات األكاديمية والوظيفية على حد سواء
المعايير: هي طرق لقياس الخطوات الصغيرة نحو تحقيق األهداف.
أبرز النقاط: يجب أن ترتبط األهداف مباشرة بالحاجات الموضحة في قسم المستويات الحالية. يجب أن يحتوي
كل هدف على: الحالة، واسم الطفل، والسلوك المحدد بوضوح، والنتائج المحددة بوضوح. وصف لكيفية قياس
كل هدف والمسؤول عن إدراجه باإلضافة إلى وصف متى سيتم اإلبالغ عن مدى التقدم إلى ولي أمر
الطفل، ومن المسؤول عن هذا وكيف سيقوم به.

VI .الخدمات ذات الصلة / المساعدة والدعم اإلضافي / تعديالت البرنامج
A .تعديل البرنامج والتعليمات المصممة بشكل خاص )SDI)
B .الخدمات ذات الصلة )مثال: التخاطب أو العالج المهني، وجدول يصف اسم الخدمة، وعدد مرات تلقي
الطفل للخدمة، والتاريخ الذي ستبدأ فيه والتاريخ الذي ستنتهي فيه(.
C .أدوات الدعم لموظفي المدرسة
D .العام الدراسي الممتد )ESY)

VII .أ. تحديد المستوى التعليمي )شرح ألسباب إبعاد الطفل عن أقرانه أو دمجه معهم(
ب. نوع الدعم )”متنقل أو تكميلي أو بدوام كامل(
ج. موقع برنامج الطالب

الجدول الزمني لخطة التعلم الفردية )انظر المسرد(

1 .10 أيام تقويمية من أجل إذن التقييم:

للتعبير عن رغبتها
تطلب األسرة كتابيا في تقييم المدرسة )أو قائد التعليم الخاص( لطفلها. تكون لدى قائد
التعليم الخاص مهلة 10 أيام لتقديم نموذج إذن التقييم لألسرة لتوقيعه.

قويمياً من أجل التقييم متعدد التخصصات / تقرير التقييم:
ًيوما 60 .2
تقويمياً بمجرد توقيع األسرة على إذن التقييم، يكون لدى المدرسة 60 يوم )بدون حساب فصل الصيف(
لتقييم الطفل وُيطلق عليه التقييم متعدد التخصصات وكتابة تقرير التقييم.

3 .10 أيام دراسية لمراجعة تقرير التقييم:
يجب علی قائد التعليم الخاص تقديم تقرير تقييم كتابي إلى األسرة قبل 10 أيام دراسية على األقل
من صدور خطة التعلم الفردية.

قويمياً من أجل خطة التعليم الفردية:
ًيوما 30 .4
سوف يجتمع الفريق في غضون 30 يوماً تقويمياً من إصدار تقرير التقييم مع األسرة إلعداد خطة التعليم
الفردية

5 .10 أيام دراسية من أجل الخدمات:
يجب أن يقدم قائد التعليم الخاص الخدمات المتوفرة في خطة التعليم الفردية في غضون 10 أيام دراسية
من إصدار خطة التعليم الفردية المتفق عليها.

 

Chinese Simplified

I. 特殊注意事项
要点:沟通需求、辅助技术(可以是低、中或高科技)、英语水平有限、影响
儿童自身学习或他人学习的行为、功能性行为评估 (FBA)、行为干预计划 (BIP)

II. 目前的成就/表现水平
要点:包括有关儿童所有发展领域的信息,包括优点和需求。 通过本部分的描
述,参与儿童教育的任何人员都能够在没有见到儿童的情况下对他们有深入了
解。 对于本部分,家长提供的信息非常重要。 此外,本部分还应包括如下信息
:重要的医疗信息、FBA(如果需要)、关于儿童如何与正常发育的同龄人进
行交流的描述以及已证实取得成功的支持、服务和矫正。
III. 过渡讨论(进入幼儿园、初中、高中或步入成年)
IV. 参与标准化测试
V. 目标和目的,包括学习和功能性两方面
基准:用于衡量实现目标的小步骤的方法。
要点:目标应与”目前水平”中描述的需求直接关联。 每个目标应包含:条件、
儿童姓名、明确定义的行为和结果。 应说明每个目标的衡量方法和衡量人,并
说明向儿童监护人汇报进展情况的时机、汇报人和汇报方式。
VI. 相关服务/补充帮助和支持/计划修改
A. 计划修改和特殊设计教学 (SDI)
B. 相关服务(例如:言语或职业治疗、描述服务名称的表格、儿童接受服务的
频率、开始日期以及结束日期。)
C. 对学校人员的支持
D. 延长学年 (ESY)
VII. A. 教育安置(解释儿童与同伴排斥/包容)
B. 支持类型(流动、补充和全日制)
C. 学生计划的地点

IEP 时间表(请参见术语表)

1. PTE 10 个日历日:
家长书面请求学校(或 LEA)对其孩子进行评估。 LEA 在 10 日内向家长出
具要签署的评估同意书 (PTE) 表格。
2. MDE/ER 60 个日历日:
家长签署 PTE 后,学校在 60 个日历日(减去暑假)内评估儿童(称为 MDE
)并编写 ER。
3. ER 审核 10 个教学日:
LEA 至少必须在 IEP 制定前的 10 个教学日内向家长出具书面 ER。
4. IEP 30 个日历日:
团队将在 ER 发出后的 30 个日历日内与家长见面确定 IEP。
5. 服务 10 个教学日:
LEA 必须在约定的 IEP 的 10 个教学日内提供 IEP 服务。

Chinese Traditional

I. 特別考慮
要點:溝通需要、輔助技術(可以是低、中或高科技)、有限英語水平、影響
兒童或其他人學習的行為、功能行為評估(FBA) 、行為干預計劃(BIP)。
II. 目前的成績水平/表現
要點:這包括有關兒童所有發展領域的資料,包括長處和需要。本章節應能讓
任何處理孩子的工作人員在沒有見到他們的情況下,對此等孩子的情況有相當
理解。 在本節中家長的參與非常重要。此外,本章節還應包括諸如重要醫療資
料、功能行為評估(如需要)、關於孩子如何可以與典型發展中的朋輩相處的
描述,與及已證明成功的支持、服務和修改。
III. 過渡討論(到幼兒園、中學、高中或成年)
IV. 參加標準測驗
V. 目標 ,學術和功能兩方面
基準:衡量實現目標的小步驟的方法。
要點:目標應直接與當前水平中描述的需要相關。 每個目標應包括:狀況、孩
子名字、明確定義的行為和明確定義的結果。 應包括描述如何衡量每個目標及
由誰人衡量,同時包括說明何時、由誰人負責和如何向兒童的監護人報告進展
情況。
VI. 相關服務 / 補充協助及支持 / 計劃修改
A. 計劃修改和特殊設計指示(SDI)
B. 相關服務(例如:言語或職業治療、描述服務名稱的目錄、兒童接受服務的
頻率、開始日期和結束日期。)
C. 為學校人員提供的支援
D. 延長學年(ESY)
VII. A. 教育佈局 (解釋兒童與朋輩的排斥/包容)
B. 支持類型(巡迴、補充、全日制)
C. 學生計劃地點

IEP 時間表 (見詞彙)
1. 評估許可(PTE)可有 10 天:
家庭書面要求希望他們的孩子接受學校(或領導教育機構(LEA))的評估。
領導教育機構有 10 天時間向該家庭提交要簽署的評估許可表格。
2. 多方面評估 / 評估報告(MDE/ER) 可有 60 天:
一旦家庭簽署評估許可,學校有 60 天時間(減去暑假)評估孩子,稱為多
方面評估,並撰寫評估報告。
3. 審視評估報告可有 10 個上課日:
領導教育機構必須在個人化教育計劃之前至少 10 個上課日將已撰寫的評估
報告向該家庭提交。
4. 個人化教育計劃可有 30 天:
團隊將在簽發評估報告後的 30 天內,與要求個人化教育計劃的家庭會面。
5. 服務可有 10 個上課日:
領導教育機構必須在約定個人化教育計劃的 10 個上課日內提供個人化教育
計劃服務。

Russian

I. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные моменты: потребности в коммуникации, вспомогательные
технологии (могут быть низкими, средними или высокими), ограниченный
уровень владения английским языком, поведение, которое влияет на обучение
ребенка или других детей, оценка функционального поведения (FBA), план
вмешательства в поведение (BIP).
II. ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ / ПОКАЗАТЕЛИ
Основные моменты:сюда относится информация обо всех областях развития
ребенка, включая его сильные стороны и потребности. Этот раздел дает
любому, кто работает с ребенком, очень хорошее представление о том, что они
собой представляют, не встречаясь с ними. Участие родителей очень важен на
этом этапе. Кроме того, этот раздел должен включать в себя такие вещи, как
важная медицинская информация, FBA (если необходимо), описание того, как
ребенок взаимодействует с типично развивающимися сверстниками, какие
виды поддержки, услуги и модификации оказались успешными.
III. ПЕРЕХОД Обсуждение (в детский сад, среднюю школу, старшие классы или
взрослую жизнь)
IV. УЧАСТИЕ В СТАНДАРТНОМ ТЕСТИРОВАНИИ
V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ , как академические, так и функциональные
Критерии: способы оценивания небольших шагов к достижению целей.
Основные моменты: цели должны относиться непосредственно к
потребностям, описанным в разделе «Текущие результаты». Каждая цель
должна содержать: название заболевания, имя ребенка, четко определенное
поведение и четко определенный результат. Сюда же относится описание того,
кем и как каждая цель будет оцениваться, а также описание того, когда, кем и
как о достигнутом прогрессе будет сообщаться опекунам ребенка.
VI. СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА /
МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ
A. МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ
ИНСТРУКЦИЯ (SDI)
B. СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ (например: речевая или трудовая терапия; таблица,
описывающая название услуги, как часто ребенок получает ее, дату ее
начала и дату ее окончания).
C. ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
D. Продленный школьный год (ESY)
VII. A. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (объяснение того, почему ребенок исключен /
включен в общение со сверстниками)
Б. ТИП ПОДДЕРЖКИ (выездная, дополнительная, постоянная)
В. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТУДЕНТА

Временные рамки IEP (см. глоссарий)
1. 10 календарных Дней у PTE:
Семья подает ПИСЬМЕННОЕ заявление с просьбой оценить ребенка школой
(или LEA). У LEA есть 10 ДНЕЙ, чтобы предоставить семье на подпись форму
“Разрешение для оценки” (PTE).
2. 60 календарных Дней у МРЗ / ER:
Когда семья подписывает PTE, у школы есть 60 календарных дней (не считая
лето), чтобы сделать оценку ребенка, так называемую MDE, и написать ER.
3. 10 учебных дней на рассмотрение ER:
LEA должен предоставить семье письменное ER не менее чем за 10 учебных
дней до IEP.
4. 30 календарных дней для IEP:
D течение 30 календарных дней с момента выпуска ER команда встретится с
семьей по поводу IEP.
5. 10 учебных дней для услуг :
LEA должен предоставлять услуги IEP в течение 10 учебных дней после
согласованного IEP.

Vietnamese

I. NHỮNG CÂN NHẮC ĐẶC BIỆT
Điểm nổi bật: Nhu cầu Giao tiếp, Công nghệ Hỗ trợ (có thể là công nghệ thấp, trung
bình hoặc công nghệ cao), Trình độ Anh ngữ Hạn chế, Hành vi ảnh hưởng đến việc
học của trẻ hoặc của những người khác, Đánh giá Hành vi Chức năng (FBA), Kế hoạch
Can thiệp Hành vi (BIP).
II. MỨC ĐỘ THÀNH TÍCH/THỂ HIỆN HIỆN TẠI
Điểm nổi bật: gồm thông tin về tất cả các lĩnh vực phát triển của trẻ gồm điểm mạnh
và nhu cầu. Phần này nên cho phép bất cứ ai làm việc với trẻ được hiểu rõ về những
điểm mạnh và nhu cầu của trẻ mà không cần gặp trẻ. Ý kiến phụ huynh rất quan
trọng trong phần này. Ngoài ra phần này nên gồm những nội dung như thông tin y
khoa quan trọng, Đánh giá Hành vi Chức năng (FBA, nếu cần), mô tả cách trẻ có thể
kiểm soát khi cùng với các bạn đồng trang lứa phát triển điển hình, những hỗ trợ,
dịch vụ và những thay đổi nào đã từng được xem là thành công.
III. CHUYỂN TIẾP Thảo luận (chuyển tiếp sang mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học hoặc
trưởng thành)
IV. THAM GIA KIỂM TRA TIÊU CHUẨN
V. MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH, cả về học thuật lẫn chức năng
Điểm chuẩn: cách đo lường các bước nhỏ hướng tới mục tiêu.
Điểm nổi bật: mục tiêu phải liên quan trực tiếp đến nhu cầu được mô tả trong phần
Cấp độ Hiện tại. Mỗi mục tiêu phải gồm: một điều kiện, tên trẻ, một hành vi được
xác định rõ và một kết quả được xác định rõ. Mô tả về cách đánh giá từng mục tiêu
và người đánh giá sẽ được đưa vào cùng với mô tả về thời điểm tiến triển, tiến bộ sẽ
được báo cáo cho người giám hộ của trẻ, do ai chịu trách nhiệm báo cáo và cách báo
cáo.
VI. DỊCH VỤ LIÊN QUAN/HỖ TRỢ PHỤ/SỬA ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH
A. SỬA ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT (SDI)
B. CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (ví dụ: Trị liệu Lời nói hoặc Chức năng, bảng mô tả tên
dịch vụ, mức độ thường xuyên mà trẻ được trị liệu, ngày bắt đầu và ngày kết
thúc.)
C. HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN TRƯỜNG
D. Niên Học Mở rộng (ESY)
VII. A. XẾP LỚP GIÁO DỤC (giải thích về việc loại trừ/hòa nhập trẻ với các bạn đồng trang
lứa)
B. LOẠI HỖ TRỢ (lưu động, bổ sung, toàn thời gian)
C. ĐỊA ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỌC SINH

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (IEP) (xem chú giải thuật ngữ)
1. 10 NGÀY theo lịch đối với Giấy Chấp thuận Đánh giá (PTE):
Gia đình yêu cầu BẰNG VĂN BẢN rằng họ muốn trẻ được đánh giá bởi nhà
trường (hoặc Cơ quan Giáo dục Chính – LEA). Cơ quan Giáo dục Chính (LEA) có 10
NGÀY để gởi cho gia đình mẫu Giấy Chấp thuận Đánh giá (PTE) để gia đình ký.
2. 60 NGÀY theo lịch đối với Đánh giá Nhiều Môn/Báo cáo Đánh giá (MDE/ER):
Một khi gia đình ký Giấy Chấp thuận Đánh giá (PTE), nhà trường có 60 ngày theo
lịch (trừ mùa hè) để đánh giá trẻ; được gọi là Đánh giá Nhiều Môn (MDE) và viết
Báo cáo Đánh giá (ER).
3. 10 NGÀY học để xem xét BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ (ER):
Cơ quan Giáo dục Chính (LEA) phải gởi Báo cáo Đánh giá cho gia đình ít nhất 10
ngày học trước ngày bắt đầu Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP).
4. 30 NGÀY theo lịch đối với Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP):
Nhóm sẽ họp trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày gởi Báo cáo Đánh giá (ER)
cho gia đình cho Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP).
5. 10 NGÀY học đối với dịch vụ:
Cơ quan Giáo dục Chính (LEA) phải cung cấp các dịch vụ của Chương trình Giáo
dục Cá nhân (IEP) trong vòng 10 ngày học từ ngày đồng ý chương trình IEP.

Spanish

 1. CONSIDERACIONES ESPECIALES
  Aspectos destacados: Necesidades de comunicación, tecnología asistiva (puede ser
  baja, mediana o alta tecnología), Dominio Limitado del Inglés, comportamiento que
  afecta el aprendizaje del niño o de los demás, Evaluación del Comportamiento
  Funcional (FBA), Plan de Intervención del Comportamiento (BIP).
 2. NIVELES ACTUALES DE LOGRO / RENDIMIENTO
  Aspectos destacados: esto incluye información sobre todas las áreas de desarrollo
  del niño, incluyendo las fortalezas y las necesidades. Esta sección debe permitir que
  cualquier persona que trabaje con el niño comprenda muy bien cómo es el niño sin
  conocerlo. La opinión de los padres es muy importante en esta sección. Además, esta
  sección debe incluir aspectos tales como información médica importante, el FBA (si
  es necesario), una descripción de cómo el niño puede interactuar con sus
  compañeros de desarrollo típico, qué apoyos, servicios y modificaciones ha
  encontrado que tiene éxito.
 3. Discusión de TRANSICIÓN (Jardín de Infancia, Intermedia, Superior, Edad Adulta)
 4. PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS ESTANDARIZADAS
 5. METAS Y OBJETIVOS, tanto académicos como funcionales
  Puntos de referencia: formas de medir los pequeños pasos hacia los objetivos.
  Aspectos destacados: los objetivos deben relacionarse directamente con las
  necesidades en la sección Niveles Actuales. Cada objetivo debe contener: una
  condición, el nombre del niño, un comportamiento claramente definido y un
  resultado claramente definido. Una descripción de cómo se medirá cada meta y
  quién debería incluirla, así como una descripción de cuándo se informará el progreso
  a los tutores del niño, por quién y cómo
 6. SERVICIOS RELACIONADOS / ASISTENCIA SUPLEMENTARIA Y APOYOS /
  MODIFICACIONES DEL PROGRAMA
  A. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA E INSTRUCCIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA (SDI)
  B. SERVICIOS RELACIONADOS (ejemplo: terapia del habla u ocupacional, una tabla
  que describe el nombre del servicio, la frecuencia con que el niño lo recibe, la fecha
  en que comenzará y la fecha en que finalizará).
  C. APOYOS PARA EL PERSONAL ESCOLAR
  D. Año Escolar Extendido (ESY)
 7. UBICACION EDUCACIONAL (explicación de la exclusión / inclusión del niño con
  sus compañeros)
  A. TIPO DE APOYO (“itinerante, suplementario, a tiempo completo)
  B. UBICACIÓN DEL PROGRAMA DEL ESTUDIANTE

TIEMPO LIMITE DEL IEP (ver glosario)

 1. 10 DÍAS calendarios para PTE:
  La familia solicita POR ESCRITO que les gustaría que su hijo sea evaluado por la
  escuela (o LEA). La LEA tiene 10 DÍAS para presentarle a la familia el formulario
  de Permiso para Evaluar (PTE) para ser firmado.
 2. 60 DÍAS calendarios para MDE / ER:
  Una vez que la familia firma el PTE, la escuela tiene 60 días calendario (menos el
  verano) para evaluar al niño; llamado MDE y escribir el ER.
 3. 10 días escolares para revisar ER:
  La LEA debe presentar el ER por escrito a la familia al menos 10 días escolares
  antes del IEP.
 4. 30 DIAS calendarios para el IEP:
  El equipo se reunirá con la familia para un IEP dentro de los 30 días calendarios posteriores a la emisión del ER.
 5. 10 DÍAS escolares para los servicios:
  La LEA debe proporcionar servicios de IEP dentro de los 10 días escolares en que el
  IEP fue acordado

Parent Rights

English

Families are equal members of their child’s IEP team.

Families may request an IEP meeting to review their child’s needs at any time.

Families have the right to request an interpreter for any meetings or services.

Families have the right to request that their child’s educational documents be translated.

Families have the right to view both an evaluation report and an IEP draft prior to their meeting in order to review it, this can be helpful if translation is needed.

Remember that special education is not a place or school but a service.

Families have the right to take documents home and review them prior to signing them (for example, the NOREP within 10 days).

 

Arabic

ت الخاص بطفلهم. ُعد األسر أعضا ًء متساوية الحقوق في فريق خطة التعليم الفردية

يجوز لألسر طلب اجتماع لفريق خطة التعليم الفردية لمراجعة احتياجات الطفل في أي وقت.

يحق لألسر طلب وجود مترجم شفوي بأي اجتماعات يحضرونها أو خدمات يتلقونها.

يحق لألسر طلب ترجمة المستندات التعليمية الخاصة بطفلهم.

يحق لألسر عرض ك ٍل من تقرير التقييم ومخطط لخطة التعليم الفردية قبل انعقاد اجتماعاتهم بغرض استعراضهما، وقد يكون
إذا كانت هناك حاجة إلى الترجمة. هذا مفيداً

أن التعليم الخاص ليس مكاناً تذكر أو مدرسة، وإنما هو عبارة عن خدمة.

يحق لألسر اصطحاب الوثائق إلى المنزل ومراجعتها قبل توقيعها )على سبيل المثال، اإلشعار بتحديد المستوى التعليمي
الموصى به يستغرق 10 أيام(.

Chinese Simplified

家长同样是其孩子的 IEP 团队的成员。
家长可以随时请求召开 IEP 会议以审核孩子的需求。
家长有权要求为任何会议或服务配备翻译。
家长有权要求提供孩子教育文档的译本。
家长有权在会议之前查看评估报告和 IEP 草稿以便进行审核,如果需要翻译,这可能会有
所帮助。
请记住,特殊教育不是一个地点或学校,而是一项服务。
家长有权将文档带回家并在审核后签署(例如,10 天内签署 NOREP)。

Chinese Traditional

孩子的家庭是其個人化教育計劃團隊的同等成員。
家庭可以在任何時候要求安排個人化教育計劃會議,以檢討孩子的需要。
就任何會議或服務,家庭有權要求傳譯服務。
家庭有權要求將孩子的教育文件翻譯。
家庭有權在開會前查看及審閱評估報告和個人化教育計劃草案,如需要翻譯服務,這會有
助翻譯。
請記住,特殊教育不是一個地方或學校,而是一項服務。
家庭有權將文件帶回家,並在簽署前審閱文件(例如,10 天內回覆的推薦教育安排通知
書)。

Russian

СЕМЬЯ – РАВНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ IEP КОМАНДЫ РЕБЕНКА.
СЕМЬЯ МОЖЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЗАПРОСИТЬ ВСТРЕЧУ IEP, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ
ПОТРЕБНОСТИ ИХ РЕБЕНКА.
СЕМЬИ ИМЕЮТ ПРАВО НА УСЛУГУ ПЕРЕВОДЧИКА ВО ВРЕМЯ ЛЮБЫХ ВСТРЕЧ ИЛИ УСЛУГ.
СЕМЬИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ПЕРЕВОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ РЕБЕНКА.
СЕМЬИ ИМЕЮТ ПРАВО ОЗНАКОМИТСЯ С ОТЧЕТОМ ОЦЕНКИ И ЧЕРНОВИКОМ ПРОЕКТА IEP
ДО ВСТРЕЧИ. ЭТО ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, НУЖЕН ЛИ ПЕРЕВОД.
ПОМНИТЕ, ЧТО СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО НЕ МЕСТО И НЕ ШКОЛА, В УСЛУГА.
СЕМЬИ ИМЕЮТ ПРАВО БРАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДОМОЙ И ЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ ДО ТОГО,
КАК ПОДПИСЫВАТЬ ИХ (НАПРИМЕР, У НИХ ЕСТЬ 10 ДНЕЙ НА NOREP).

Vietnamese

GIA ĐÌNH LÀ NHỮNG THÀNH VIÊN ĐỦ KHẢ NĂNG CỦA NHÓM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ
NHÂN (IEP) CỦA TRẺ.
BẤT CỨ LÚC NÀO GIA ĐÌNH CŨNG CÓ THỂ YÊU CẦU MỘT CUỘC HỌP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
CÁ NHÂN (IEP) ĐỂ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA TRẺ.
GIA ĐÌNH CÓ QUYỀN YÊU CẦU THÔNG DỊCH VIÊN CHO BẤT CỨ CUỘC HỌP HOẶC DỊCH VỤ NÀO.
GIA ĐÌNH CÓ QUYỀN YÊU CẦU TÀI LIỆU GIÁO DỤC CỦA TRẺ ĐƯỢC DỊCH THUẬT.
GIA ĐÌNH CÓ QUYỀN XEM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ
NHÂN (IEP) TRƯỚC CUỘC HỌP ĐỂ XEM XÉT BÁO CÁO VÀ BẢN THẢO NÀY, ĐIỀU NÀY CÓ THỂ
HỮU ÍCH NẾU PHẦN DỊCH THUẬT LÀ CẦN THIẾT.
HÃY NHỚ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT KHÔNG PHẢI MỘT NƠI HOẶC TRƯỜNG HỌC, MÀ ĐÓ LÀ MỘT
DỊCH VỤ.
GIA ĐÌNH CÓ QUYỀN ĐEM TÀI LIỆU VỀ NHÀ VÀ ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI KÝ TÊN (VÍ DỤ, THÔNG
BÁO XẾP CHỖ GIÁO DỤC ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ (NOREP) TRONG VÒNG 10 NGÀY).

Spanish

Las familias son meimbros iguales del equipo de IEP de su hijo.

Las familias pueden solicitar una reunion del IEP para revisar las necesidades de su hijo en cualquier momento.

Las familias tienen derecho a solicitar un interprete para cualquier reunion o servicio.

Las familias tienen derecho a solicitar que los documentos educativos de su hijo sean traducidos.

Las familias tienen derecho a ver un informe de evaluacion y un borrador del IEP para revisarlo antes de su reunion, esto puede ser util si se necesita una traduccion.

Recuerde que la educacion especial no es un lugar o una escuela, es un servicio.

Las familias tienen derecho a llevar los documentos a su casa y revisarlos antes de firmarlos (por ejemplo, NOREP dentro de 10 dias)

Rate this resource

Thank you for rating this resource!

Other downloads

Name Description Type File
Glossary English pdf Download file: Glossary
Glossary Arabic pdf Download file: Glossary
Glossary Chinese Simplified pdf Download file: Glossary
Glossary Chinese Traditional pdf Download file: Glossary
Glossary Russian pdf Download file: Glossary
Glossary Vietnamese pdf Download file: Glossary
Glossary Spanish pdf Download file: Glossary
Main Parts of the IEP English pdf Download file: Main Parts of the IEP
Main Parts of the IEP Arabic pdf Download file: Main Parts of the IEP
Main Parts of the IEP Chinese Simplified pdf Download file: Main Parts of the IEP
Main Parts of the IEP Chinese Traditional pdf Download file: Main Parts of the IEP
Main Parts of the IEP Russian pdf Download file: Main Parts of the IEP
Main Parts of the IEP Vietnamese pdf Download file: Main Parts of the IEP
Main Parts of the IEP Spanish pdf Download file: Main Parts of the IEP
Parent Rights English pdf Download file: Parent Rights
Parent Rights Arabic pdf Download file: Parent Rights
Parent Rights Chinese Simplified pdf Download file: Parent Rights
Parent Rights Chinese Traditional pdf Download file: Parent Rights
Parent Rights Russian pdf Download file: Parent Rights
Parent Rights Vietnamese pdf Download file: Parent Rights
Parent Rights Spanish pdf Download file: Parent Rights

This resource created by Elwyn